บริษัท ไบโอมายด์ จำกัด

111/513 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์: +66(0)81 3468692, +66(0)81 7416952
แฟกซ์: +66(0)2 5655915
อีเมล : biomindlab@gmail.com